RapportHerstelplan leefgebied Porseleinhoen en Watersnip in Natura 2000-gebied Rijntakken

Download
Herstelplan leefgebied Porseleinhoen en Watersnip in Natura 2000-gebied Rijntakken
Omslag Herstelplan leefgebied Porseleinhoen en Watersnip in Natura 2000-gebied Rijntakken

Grote delen van de uiterwaarden van Waal, Neder-Rijn en IJssel vormen samen het Natura 2000-gebied Rijntakken. In combinatie met binnendijkse moerasgebieden in de Rijnstrangen gaat het om een gebied van ca. 23.000 ha gelegen in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht.

De Rijntakken zijn onder andere aangewezen als leefgebied voor het Porseleinhoen en de Watersnip. Het Porseleinhoen staat op Annex I van de Vogelrichtlijn. Voor deze soort zijn daarom in Nederland gebieden aangewezen waar minimaal 1% van de Nederlandse broedpopulatie voorkomt (-kwam), waaronder dus de Rijntakken. De Watersnip is een trekvogel van de Rode Lijst. Deze soort is aangewezen voor bestaande Vogelrichtlijngebieden als deze soort er substantieel voorkomt (-kwam), waaronder dus de Rijntakken (van Kleunen et al. 2017a). Voor deze soorten zijn in het Aanwijzingsbesluit Rijntakken (2014) de volgende instandhoudingsdoelstellingen opgenomen:
Porseleinhoen:

  • Uitbreiding omvang leefgebied, verbetering kwaliteit leefgebied; met draagkracht voor een populatie van ten minste 40 broedparen.
Watersnip:
  • Handhaven van huidige situatie wat betreft omvang en kwaliteit leefgebied; met draagkracht voor een populatie van 17 broedparen.

Voor beide soorten worden deze doelen momenteel niet gehaald. De afgelopen drie jaren werden slechts één tot vier territoria (broedparen) van het Porseleinhoen vastgesteld. Het aantal broedparen van de Watersnip ligt de laatste jaren rond de vier territoria.

Provincie Gelderland wil concreet zicht krijgen op locaties en noodzakelijke maatregelen waarmee de kwaliteit van het leefgebied van Porseleinhoen en Watersnip op het gewenste niveau kan worden geborgd in Natura 2000-gebied Rijntakken. Sovon is daarom gevraagd om de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Waar in Natura 2000-gebied Rijntakken liggen kerngebieden/kansrijke gebieden voor broedpopulaties van Porseleinhoen en Watersnip?
  2. Welke beheers-/inrichtingsmaatregelen zijn er nodig voor een optimaal leefgebied voor Porseleinhoen en Watersnip?
  3. Is het gestelde Natura 2000-doel voor Porseleinhoen en Watersnip in Natura 2000-gebied Rijntakken haalbaar (en op welke termijn)? Wordt het voorkomen van beide soorten in de Rijntakken gedomineerd door ontwikkelingen buiten de provinciale invloedssfeer?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/19