RapportKernnisoverzicht Noordse Stern

Download
Kernnisoverzicht Noordse Stern
Omslag Kernnisoverzicht Noordse Stern

De Noordse Stern in Nederland neemt sinds eind jaren negentig sterk in aantal af. Vogelbescherming heeft aan Sovon de opdracht verstrekt om een actueel overzicht te geven van de kennis over Noordse Sterns in Nederland. Het gaat hier om brede bestaande kennis op het gebied van populatieontwikkeling, dieet, broedsucces en dispersie. Daarnaast is gevraagd om een overzicht te genereren van beschermingsmaatregelen en -projecten in omliggende landen, incl. referenties naar relevante publicaties en websites op basis waarvan Vogelbescherming het Nederlandse handelingsperspectief in beeld wil brengen. Voor dit kennisoverzicht zijn de grijze en wetenschappelijke literatuur geraadpleegd, en is contact opgenomen met experts.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/20