RapportOverleving van kievitskuikens op greppel-plasdras met en zonder vossenraster in Eemland

Omslag Overleving van kievitskuikens op greppel-plasdras met en zonder vossenraster in Eemland

Ondanks grote inspanning in de afgelopen decennia blijven de trends van klassieke weidevogels in Nederland negatief in het agrarisch gebied. Agrarisch natuurbeheer is een belangrijk middel om maatregelen te kunnen nemen om de achteruitgang van de weidevogels tegen te gaan, maar mede door de beperkte effectiviteit in het verleden, is het belangrijk om erachter te komen welke maatregelen wél werken. Het huidige Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)-stelsel, dat loopt vanaf 2016, biedt de mogelijkheid om in het voorjaar greppel-plasdras te realiseren op agrarische percelen. In het verleden is al aangetoond dat deze een grote aantrekkingskracht op weidevogels hebben. Volwassen vogels slapen en foerageren er en ook worden er vaak veel kuikens van weidevogels gezien op plasdraspercelen. Om het succes verder te vergroten worden initiatieven genomen om plasdraspercelen af te zetten met een vossenwerend elektrisch raster. Hierdoor zou ook het nestsucces van de weidevogels die op deze percelen broeden kunnen worden vergroot.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/81