RapportBroedvogels van het Vlijmens Ven in 2021

Download
Broedvogels van het Vlijmens Ven in 2021
Omslag Broedvogels van het Vlijmens Ven in 2021

In het voorjaar van 2021 is het Vlijmens Ven (403,5 ha) in opdracht van Natuurmonumenten gekarteerd op broedvogels. Het onderzoeksgebied is centraal gesitueerd in het noorden van de provincie NoordBrabant en is grofweg op te delen in twee delen: het Vlijmens Ven ten Zuiden van Vlijmen en de Rijskampen, Honderd Morgen en Maij tegen de westkant van de stad ’s-Hertogenbosch. In het gebied zijn in recente jaren werkzaamheden uitgevoerd ten gunste van het ontwikkelen en herstellen van zeldzame blauwgraslanden. Door de verrijkte bodemlaag af te graven, de terreinen te vernatten en maaisel uit de Moerputten aan te brengen prijkt er tegenwoordig weer een rijkdom aan karakteristieke flora. Naast nat schraalland kent het onderzoeksgebied verruigde kruidenrijke graslanden, natte struwelen en een aantal loof- en gemende bospercelen. In de Rijskampen bevinden zich daarnaast twee in gebruik zijnde eendenkooien, omringd door kooibos.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/73
Source
import1402