RapportBroedvogels van het westelijk deel van het Leuvenumse Bos in 2021

Download
Broedvogels van het westelijk deel van het Leuvenumse Bos in 2021
Omslag Broedvogels van het westelijk deel van het Leuvenumse Bos in 2021

In 2021 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten het deel van het Leuvenumse Bos ten westen van de Poolseweg op de NW-Veluwe (846,7 ha) gekarteerd op broedvogels. Deze inventarisatie is gewenst in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap. Daarnaast zullen de resultaten van de broedvogelkartering gebruikt worden voor de beheerevaluaties van Natuurmonumenten.

In het hele gebied zijn vijf integrale bezoeken gebracht. Er zijn 60 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan acht voorkomen voor op de Rode Lijst. Twee soorten vallen in de categorie Kwetsbaar (Koekoek en Grote Lijster) en zes vallen in de categorie Gevoelig (Zwarte Mees, Matkop, Veldleeuwerik, Grauwe Vliegenvanger, Graspieper en Kneu). Vijf soorten (Wespendief, Nachtzwaluw, Zwarte Specht, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit) behoren tot de kwalificerende soorten binnen de Speciale Beschermingszone “Veluwe”, die is aangewezen in het kader van Natura 2000.

Bij een vergelijking van de resultaten in 2021 met de laatste volledige kartering van het gebied in 2015 valt op dat roofvogels het in het algemeen niet slecht deden. Vogelsoorten die een sterke binding hebben met heide, bosranden, kapvlakten en stuifzand bleven in hoofdlijnen stabiel, zoals de Nachtzwaluw, Veldleeuwerik en Gekraagde Roodstaart. Geringe afnames werden vastgesteld bij de Kneu en Roodborsttapuit. Toegenomen is de Boomleeuwerik, met uitbreiding in het studiegebied naar enkele kleine heideveldjes die verbonden zijn met het grotere Cyriasische Veld en op een open zandige plek in de open grove dennenbossen.

Bij vogels van opgaand bos is de afname van de Fluiter opvallend. Ook de Boomklever nam een beetje af, wat niet vreemd is omdat het gebied waarschijnlijk verzadigd is en fluctueert. Andere soorten van ouder bos namen in het algemeen toe, waarbij de Middelste Bonte Specht een nieuwkomer was.

In deze publicatie treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met info@sovon.nl.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/01
Source
import1402