RapportBroedvogels van een aantal terreinen van Het Flevo-landschap in 2021

Download
Broedvogels van een aantal terreinen van Het Flevo-landschap in 2021
Omslag Broedvogels van een aantal terreinen van Het Flevo-landschap in 2021

In 2021 zijn in opdracht van Het Flevo-landschap de Burchtkamp, Paddenpoelen, Rotterdamse Hoek, Schokland-Oost, ’t Zand A72, Urkerbos en Urkerveld en het Vaartsluisbos (702,9 ha) in de provincie Flevoland gekarteerd op broedvogels. In alle gebieden zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Naast expliciete nachtbezoeken zijn enkele bezoeken zo vroeg gestart dat nachtvogels waargenomen hadden kunnen worden. Er is in totaal 124 uur en 30 minuten gespendeerd aan veldwerk, wat neerkomt op een onderzoekintensiteit van 10,7 minuten/ha. In de gebieden samen werden in totaal 86 broedvogelsoorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 78 integraal zijn gekarteerd. Van de soorten komen er 20 voor op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare broedvogels. In alle in 2021 gekarteerde gebieden zijn ook in het verleden broedvogelkarteringen uitgevoerd. In de bossen (Urkerbos en Vaartsluisbos) waren de aantallen van soorten van ouder bos vrijwel gelijk aan de vorige karteringen, ondanks het (iets) ouder worden van het bos. Dit betekent dat populaties verzadigd zijn in de steeds ouder wordende populierenopstanden. Karakteristieke naaldhoutsoorten komen alleen voor in het Urkerbos. Net als elders in de polderbossen namen deze sterk af (Goudhaan en Zwarte Mees) of verdwenen (Kuifmees) uit het gebied. Dit heeft vermoedelijk te maken met sterfte van fijnsparren door de letterzetter, gecombineerd met de voorjaars- en zomerdroogtes van 2018-2020. In de Burchtkamp, een gebied met waterpartijen, struweel en rietruigte namen soorten van struweel, en in mindere mate droge ruigte, in het algemeen toe met daarnaast een sterke afname van watervogels en in mindere mate van moerasvogels. De Cetti’s Zanger heeft zich in een drietal gebieden gevestigd en hier komt al een aardige populatie voor. In de open gebieden trad een overweldigende verandering op in de Rotterdamse Hoek. Door vernatting van de noordelijke helft nam het aantal Grutto’s, Kieviten en Tureluurs hier sterk toe. Ook is er een brede rietzoom ontstaan rond de uitgegraven plassen, die interessant geworden zijn voor Bruine Kiekendief en Rietzanger. In het open deel van Schokland fluctueren de aantallen watervogels en weidevogels. Rond de plassen nam het aantal Kleine Karekieten af, waarschijnlijk door vermindering van rietvegetaties, hoewel juist hier de Blauwborst een toename liet zien en de Rietzanger zich vestigde. De Roodborsttapuit nam sterk toe in de drogere ruigte van Schokland.

In bijgaande pdf treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met info@sovon.nl

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/02
Source
import1402