RapportBroedvogels van het Haaksbergerveen in 2021

Download
Broedvogels van het Haaksbergerveen in 2021
Omslag Broedvogels van het Haaksbergerveen in 2021

In het voorliggende rapport worden de resultaten beschreven van de broedvogelkartering in het Haaksbergerveen (504,2 ha) in 2021. Deze vond plaats in opdracht van Staatsbosbeheer in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL), waarbij van de terreinen die gebruik maken van deze subsidie onder andere het inventariseren van broedvogels in een zesjarige cyclus wordt vereist.

Het grootste deel van het inventarisatiegebied (bijna 400 ha) bestaat uit herstellend hoogveen, meer concreet een veenputtencomplex met overgangen naar natte en droge heide en met goed ontwikkelde gradiënten naar het omliggende zand- en leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen. Rondom het hoogveencomplex bevinden zich een aantal bosgebieden op deels natte bodems waarbij met name het gebied dat grenst aan de Buurserbeek zeer gevarieerd is.

Aan het inventarisatiegebied zijn van eind maart tot en met juli vijf integrale bezoeksrondes gebracht, die ca. een uur voor zonsopgang aanvingen. Elke bezoeksronde nam drie ochtenden in beslag.

In 2021 werden 91 soorten als broedvogel vastgesteld waarvan er 83 integraal werden geïnventariseerd (8 algemene ‘generalisten’ zoals Vink en Koolmees niet). Van de gekarteerde soorten komen er 19 voor op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare broedvogels. Hiervan is er één geclassificeerd als ‘ernstig bedreigd’ (Draaihals) en twee soorten zijn geplaatst in de categorie ‘bedreigd’ (Watersnip, Grauwe Klauwier).

Van een aantal vogelsoorten komen in het Haaksbergerveen broedparen van landelijk belang voor. Dat geldt in ieder geval voor Kraanvogel (ca. 10% landelijk totaal), Wintertaling (1.5-2%) en Watersnip (ca. 1%). De meest ‘bijzondere broedvogelsoort’ is dus de Kraanvogel die in 2021 met vier paren aanwezig was.

Kenmerkende broedvogelsoorten van hoogveen weten zich in het Haaksbergerveen redelijk te handhaven. Wel zien we dat een aantal soorten van verlandend veenmoeras zijn toegenomen. De opslag van het veen is voor verschillende soorten broedvogels een knelpunt terwijl die voor andere soorten – zoals Kraanvogel – wel dekking kan verschaffen.

Uit deze PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Sovon (info@sovon.nl)

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/100
Source
import1402