RapportPopulatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2021

Download
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2021
Omslag Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2021

Weinig vogelsoorten zijn in Nederland zo afhankelijk van open, droge duinhabitats als de Tapuit Oenanthe oenanthe. In het laatste kwart van de vorige eeuw is de soort als broedvogel sterk in aantal afgenomen. Op de Rode Lijst staat de Tapuit te boek als ‘bedreigd’ (van Kleunen et al. 2017). Een substantieel deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden, waarvan het Natura 2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) een van de belangrijkste bolwerken is. De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe de populatie Tapuiten zich in 2021, het 15e jaar van onderzoek in de Noordduinen, heeft ontwikkeld. Hiertoe worden gegevens over aantallen, broedsucces en terugkeer in 2021 vergeleken met de in de periode 2007-2020 verzamelde cijfers.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Rapportnr
2022/08