RapportBroedvogels van Planken Wambuis in 2021

Download
Broedvogels van Planken Wambuis in 2021
Omslag Broedvogels van Planken Wambuis in 2021

In het voorjaar van 2021 zijn het Planken Wambuis en enkele bossen en heidevelden rondom Wolfheze gekarteerd op broedvogels. Het is een uitgestrekt gebied met bos, heide, voormalig stuifzand en voormalige akkers op de Zuidwest-Veluwe. Het beheer is in handen van Vereniging Natuurmonumenten. Het te inventariseren gebied bestond uit een deel dat geïnventariseerd is door Sovon en een negental BMP-plots die door vrijwilligers worden geteld. Er zijn 71 broedvogelsoorten aangetroffen, waarvan er 14 voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare soorten te weten: Koekoek, Draaihals, Grauwe Klauwier, Wielewaal, Raaf, Zwarte Mees Matkop, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Grote Lijster, Grauwe Vliegenvanger, Huismus, Graspieper, en Kneu. Acht algemene soorten zijn niet integraal geteld te weten: Pimpelmees, Koolmees, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, Merel, Roodborst en Vink.

Het gebied is van regionaal van belang door de aantallen van Nachtzwaluw, Draaihals, Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Boomleeuwerik, Gekraagde Roodstaart en Grauwe Klauwier.

Uit bijgaande pdf zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Sovon (info@sovon.nl)

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/13
Bron
import1402