RapportAanpak monitoring van effecten van maatregelen voor broedvogels in kader van Wij&Wadvogels

Omslag Aanpak monitoring van effecten van maatregelen voor broedvogels in kader van Wij&Wadvogels

In het project Wij&Wadvogels (Vogelbescherming Nederland 2018) zullen verschillende locatie-ingrepen worden gedaan in het Waddengebied waarvan het doel is de ‘gezondheid’ van een aantal karakteristieke broedvogels (Bijlage 1) te verbeteren en meer rust op hoogwatervluchtplaaten voor overwinteraars en doortrekkers te borgen. Het verzamelen van gegevens over de effectiviteit van deze ingrepen (‘Conservation Evidence’) en voor mogelijke aanpassingen gedurende het project (‘Leren door Doen’) is een belangrijk onderdeel van het Wij&Wadvogels project (Vogelbescherming Nederland 2018). In dat kader heeft Vogelbescherming Nederland aan Sovon gevraagd een voorstel te doen voor een monitoring plan waarmee de effecten van de te nemen maatregelen kunnen worden gevolgd in relatie tot de broedvogeldoelen van het Wij&Wadvogels project. Hierbij worden ook de protocollen voorgesteld en de meetplannen voor de monitoringwerkzaamheden waarmee de gegevens worden verzameld op de afzonderlijke locaties (deelprojecten). De werkzaamheden omvatten tevens het doen van voorstellen voor indicatoren waarmee op basis van de monitoringresultaten het succes van de nieuwe locaties en het effect op de broedvogelsoorten kan worden gevolgd en geëvalueerd. Naast deze effectmonitoring is ook gevraagd voorstellen te doen voor verdiepende monitoring waarbij kennis wordt verzameld over de mechanismen achter de monitoringresultaten en het slagen of falen van maatregelen beter kunnen worden geduid. Uiteindelijk moet zowel de effect- als verdiepende monitoring van het Wij&Wadvogels project, samen met kennis van andere onderzoeks- en monitoringsprojecten leiden tot inzichten over hoe we een aantal karakteristieke broedvogels van het Waddengebied het beste kunnen beschermen en welk beheer noodzakelijk en effectief is. De monitoringsplannen voor de Wij&Wadvogels projectdoelen voor overwinteraars en doortrekkers worden elders uitgewerkt.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/105