RapportNulmeting broedvogels Van Pallandpolder 2021

Download
Nulmeting broedvogels Van Pallandpolder 2021
Omslag Nulmeting broedvogels Van Pallandpolder 2021

In het voorjaar van 2021 is voor de eerste keer de Van Pallandtpolder gekarteerd op broedvogels. Het gaat om een poldergebied van 75 ha groot. De Van Pallandtpolder is een proeftuin voor duurzame en innovatieve landbouw. De grond hiervoor is ter beschikking gesteld door de gemeente Goeree-Overflakkee. In 2021 is begonnen met de omvorming van grootschalige intenvieve landbouwpercelen naar strokenlandbouw (zie figuur 1) ten behoeve van natuurinclusieve kringlooplandbouw.


Het project is een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) pilot Kringlooplandbouw van Landbouwbedrijf Wedorp en v.o.f. Groeneveld in samenwerking met St Louis Bolk Instituut, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Van Iperen BV en Groenendijk Agro. Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee helpt mee met inventarisatie van vlinders, planten en vogels.


De broedvogelinventarisatie van 2021 is uitgevoerd in het kader van een nulmeting, zodat in de komende jaren de invloed van het nieuwe beheer kan worden vastgesteld. De komende jaren zullen dan ook zowel de broedvogels als de overwinterende vogels geteld worden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/27