RapportNulrapportage Wij&Wadvogels projectlocaties voor Kustbroedvogels en Weidevogels 2020 en 2021

Omslag Nulrapportage Wij&Wadvogels projectlocaties voor Kustbroedvogels en Weidevogels 2020 en 2021

In het project Wij&Wadvogels (Vogelbescherming Nederland 2018) zullen verschillende locatie-ingrepen worden uitgevoerd in het Waddengebied om de gebieden beter geschikt te maken voor vogels. Voor een goede evaluatie van de verschillende ingrepen en slaag- en faalfactoren is het belangrijk dat de uitgangssituatie wordt vastgelegd, en wordt nagegaan hoe het voorkomen van vogels zich verder ontwikkelt na de uitvoeringsfase. Deze nulrapportage beschrijft de uitgangssituatie van de 12 projectgebieden.

Het gaat hierbij om: 1. Balgzand, 2. Amstelmeer, 3. Wieringen, 4. Vogelsand (Den Oever), 5. Kroonspolders Vlieland, 6. Hegewiersterfjild, 7. Ferwert en Blije, 8. Fryslân Noordkust Binnendijks, 9. Paezemerlannen, 10. Westerplas Schiermonnikoog en ophoging wadplaat, 11. Polder Schiermonnikoog, en 12. Ruidhorn. Per gebied wordt beschreven welke ingrepen er plaats gaan vinden de komende jaren. Daarnaast zijn per gebied de aantallen broedvogels van de afgelopen 10 jaar weergegeven voor een 14 soorten kust- en weidevogels. Dit is gebaseerd op Broedvogel Monitoring Project (BMP)-tellingen, aangevuld met tellingen van kolonies. Verder is het broedsucces in de gebieden weergegeven voor zover bekend en informatie over dispersie, gebaseerd op gekleurringde vogels. Ten slotte is er informatie over de toestand van het gebied opgenomen. Dit is gebaseerd op een formulier dat door de beheerder is ingevuld, aangevuld met gegevens die verzameld zijn tijdens veldbezoeken. Het gaat hierbij onder andere over verstoring, predatie en vegetatieontwikkeling.

Het was niet mogelijk om voor alle gebieden een compleet overzicht te krijgen van bovengenoemde onderdelen. Dit komt bijvoorbeeld doordat locaties nog niet bestaan (zoals Vogelsand, Den Oever) of doordat de gebieden pas recent als (mogelijk) doelgebied zijn aangemerkt (bijvoorbeeld Fryslân binnendijks), waardoor de nulmeting nog niet is uitgevoerd.

Over dispersie is, op enkele uitzonderingen na, nog niets te zeggen binnen de projectgebieden. Elders in de Waddenzee en andere delen van Nederland is de afgelopen jaren wel gewerkt aan het opbouwen van een gekleurringde populatie van Visdief, Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier en Dwergstern. Hierdoor is er in de komende jaren de potentie om gekleurringde vogels af te lezen op de projectlocaties en daarmee hun herkomst te achterhalen.

In vergelijking met de gehele Waddenzee, zijn de trends in de projectgebieden als totaal iets positiever. Hierbij zijn er wel grote verschillen tussen de gebieden. De locatie Hegewiersterfjild, waar de ingrepen al in 2015 begonnen zijn, laat voor veel soorten een positieve trend zien en heeft in verhouding ook grote aantallen vogels. De vervolgmonitoring zal uitwijzen of zulke positieve veranderingen ook in de andere gebieden gaan optreden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/31