RapportStaat van instandhouding van de vogelsoorten op de landelijke vrijstellinglijst

Download
Staat van instandhouding van de vogelsoorten op de landelijke vrijstellinglijst
Omslag Staat van instandhouding van de vogelsoorten op de landelijke vrijstellinglijst

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland verzocht om de staat van instandhouding te bepalen van de vogelsoorten die in Nederland zijn geplaatst op de landelijke vrijstellingslijst. Onder staat van instandhouding wordt de ‘gezondheid’ van de populatie van een bepaalde soort verstaan.

Het voorliggende rapport beschrijft de staat van instandhouding van Grote Canadese Gans, Kleine Canadese Gans, Houtduif, Kauw en Zwarte Kraai. Omdat het bij de Houtduif en de Kauw om verschillende populaties gaat – de broedpopulatie en de doortrekkende en overwinterende populatie – worden van deze twee soorten beide populaties beoordeeld.

De beoordeling gebeurt conform een systematiek die door de Europese Commissie is ontwikkeld in het kader van de Habitatrichtlijn. De staat van instandhouding wordt bepaald voor de aspecten Verspreiding, Populatie, Leefgebied (omvang en kwaliteit) en Toekomstperspectief. De beoordeling geschiedt in vier categorieën: gunstig, matig ongunstig, zeer ongunstig en onbekend, waarbij het meest ‘sombere’ oordeel per aspect tevens het eindoordeel bepaalt.

De onderliggende informatie is voor een belangrijk deel afkomstig uit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het NEM is een samenwerkingsverband van overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor het beleid, waarbij de organisatie van vogelmeetnetten wordt uitgevoerd door Sovon. Behalve het NEM is ook gebruik gemaakt van informatie uit atlasprojecten (periodiek landsdekkend verspreidingsonderzoek).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/37