RapportPassende beoordeling zonnepark Millingen aan de Rijn

Download
Passende beoordeling zonnepark Millingen aan de Rijn
Omslag Passende beoordeling zonnepark Millingen aan de Rijn

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) werkt mee aan de het plan voor de ontwikkeling van een zonnepark in het agrarisch gebied ten zuiden van Millingen aan de Rijn. Het zonnepark heeft een omvang van circa 50 hectare, met daarnaast - als onderdeel van de ontwikkeling - de realisatie van circa 50 hectare hoogwaardig cultuurlandschap. In totaal heeft de ontwikkeling daarmee een oppervlakte-impact van circa 100 hectare. Wanneer in de rapportage gesproken wordt over het zonnepark, gaat het over de gehele ontwikkeling van de zonnecollectoren én de natuurontwikkeling middels het cultuurlandschap.

Omdat de ontwikkeling mogelijk een negatief effect heeft op beschermde natuurwaarden, is door Natuurbalans een quickscan en voortoets Wet natuurbescherming uitgevoerd (Van der Pol, 2022). Hierin wordt geconcludeerd dat gezien de negatieve effecten op enkele instandhoudingsdoelstellingen van het nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken niet op voorhand uitgesloten kunnen worden en dat een Passende beoordeling uitgevoerd moet worden. Onderliggend rapport is deze Passende beoordeling.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/80