KerninformatieA008 Geoorde Fuut niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Geoorde Fuut in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De soort overwintert in grote wateren, zowel in de kustzone en in estuaria als in grote zoetwaterplassen. Met name de zuidwestelijke delta is een belangrijk overwinteringsgebied. In Nederland worden de hoogste aantallen (2.200-4.500 vogels) echter bereikt in de nazomer, wanneer er duizenden Geoorde Futen naar de zuidwestelijke Delta komen om te ruien. Dit is in die periode de grootste concentratie in Noordwest-Europa. In de winter gaat het om 940-1.600 vogels. Het menu bestaat voor een groot deel uit insecten en hun larven, aangevuld met weekdieren, kreeftachtigen, amfibieƫn en kleine vissen In Nederland komt op enig moment in de niet-broedperiode maximaal 4% (nazomer) van de Europese flyway-populatie voor.