KerninformatieA026 Kleine Zilverreiger broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Kleine Zilverreiger in de hoedanigheid van broedvogel. De Kleine Zilverreiger is een broedvogel van ondiepe zoetwatermoerassen en is in Nederland voornamelijk te vinden in het zuidwestelijke Deltagebied en soms op de Waddeneilanden. De soort broedt meestal in kolonies, vaak samen met andere koloniebroeders als Lepelaars en/of Blauwe Reigers. Het dieet bestaat uit kleine vissen, insectenlarven, slakken en garnalen. In de winter trekt een deel van de Nederlandse broedvogels weg naar Zuidwest-Europa en de Atlantische kusten noordelijk tot ZuidEngeland, terwijl een ander deel in eigen land overwintert. In koude winters kan er grote sterfte optreden onder deze overwinterende vogels. In Nederland broedt ongeveer 0,1% van de Europese populatie.