KerninformatieA058 Krooneend niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Krooneend in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De Krooneend is in Nederland het gehele jaar aanwezig en komt uitsluitend voor in zoetwatermilieus. In de winter liggen de aantallen met max. enkele honderden vogels wat lager dan tijdens de doortrekperiode (max. 530-1.200 in 2012-2017). De broedpopulatie omvatte 440-520 paren in 2016. In de winter leeft de soort vooral in grotere meren en plassen met helder water en veel ondergedoken waterplanten. De vogels rusten in dezelfde gebieden waar ze ook foerageren. Het voedsel, wat vooral duikend wordt verzameld, is vooral plantaardig en bestaat uit delen van waterplanten zoals fonteinkruiden, vederkruid en hoornblad. Hij heeft een sterke voorkeur voor kranswieren (met name Nitellopsis obtusa) maar eet soms ook klein dierlijk voedsel. De Nederlandse winterpopulatie van deze zuidelijke soort behoort tot de Zuidwest en Centraal-Europese/West-Mediterrane flyway-populatie. De Krooneend trekt deels vanuit de Noordwest-Europese broedgebieden naar Frankrijk en Spanje voor de overwintering. Van de Nederlandse populatie blijft echter een deel in ons land achter. In de doortrekperiode verblijft maximaal 2% van de flyway-populatie in Nederland (in de winter 1%).