KerninformatieA107 Korhoen broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op het Korhoen in de hoedanigheid van broedvogel. Het Korhoen komt in vrijwel de gehele noordelijke boszone van Europa en Azië voor, voornamelijk in de boreale, subarctische en alpiene delen. Volwassen Korhoenders houden er een vegetarisch menu op na, vooral bestaande uit bessen en knoppen van planten en bomen. Ze behoren tot de weinige diersoorten die dennennaalden kunnen verteren. De kuikens hebben evenwel uitsluitend ongewervelde dieren op het menu staan. Na een halverwege de 20e eeuw ingezette afname resteerde vanaf 1997 alleen nog een populatie op de Sallandse Heuvelrug (Ov.) maar kwaliteitsverbetering van leefgebied kon de afname niet keren. Daarom zijn vanaf 2013 zo’n 180 vogels van Zweedse origine bijgeplaatst. In 2020 waren minimaal zeven hanen en 12-15 hennen van Zweedse origine met minimaal acht nesten op de Sallandse heuvelrug aanwezig. Eén of twee hennen brachten kuikens groot; de eerste natuurlijke aanwas in jaren. Waarschijnlijk zijn er inmiddels geen Nederlandse vogels meer in leven, waarmee de populatie volledig afhankelijk is van bijplaatsingen. De Nederlandse broedvogels maken deel uit van de vrijwel verdwenen Noordwest-Europese laaglandpopulatie, die zich oorspronkelijk uitstrekte van België tot in Denemarken, en daarnaast de Britse eilanden.