KerninformatieA276 Roodborsttapuit broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Roodborsttapuit in de hoedanigheid van broedvogel. De Roodborsttapuit is een trekvogel die overwintert in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Ze arriveren grotendeels tussen eind februari en eind maart in Nederland, om vervolgens tussen half september en half november ons land weer te verlaten. De soort broedt overwegend in heide- en hoogveengebieden en kustduinen, maar is ook in kleine dichtheden te vinden in halfopen, kleinschalige agrarische cultuurlandschappen. In cultuurland wordt meestal genesteld tussen de overjarige vegetatie van slootkanten en greppels, terwijl in heide- en duinbegroeiing de nestplaats zich op of net boven de grond tussen het struweel bevindt. De soort foerageert tot enkele honderden meters van het nest, in agrarisch cultuurlandschap vooral in bermen, slootranden en overhoekjes. Het voedsel omvat een breed scala aan insecten, spinnen en wormen. In Nederland broedt minder dan 1% van de geschatte Europese broedpopulatie.