KerninformatieA295 Rietzanger broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Rietzanger in de hoedanigheid van broedvogel. Rietzangers zijn moerasbewoners van riet- en zeggemoerassen. Ze hebben een voorkeur voor allerlei typen rietmoeras, van nat tot drogere rietvelden, maar vooral verruigde rietvegetaties met zo nu en dan forse opslag van wilgen. Naast grotere moerassen kunnen ze ook voorkomen in sloten en in smallere rietranden langs open water. Daarbij kunnen behoorlijke dichtheden worden behaald tot 5 paar per ha. De soort leeft van de vele vliegende insecten, vooral daar waar veel ruigtezones en wilgopslag voorkomt. In het najaar trekt de soort naar West-Afrika om te overwinteren en concentreert dan in grotere overstromingsmoerassen langs de grote rivieren aldaar. In Nederland broedt minder dan 1% van de geschatte Europese broedpopulatie (exclusief Rusland).