RapportMethodiek Bouwstenen soorten van de Vogelrichtlijn ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000

Omslag Methodiek Bouwstenen soorten van de Vogelrichtlijn ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Defensie en de voortouwnemers een Strategisch Plan Natura 2000 op. Daarin worden de landelijke doelen vastgelegd van de habitattypen en soorten waarvoor gebiedsbescherming vanuit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn wordt voorgeschreven. Daarbij wordt ook ingegaan op de bijdragen die gewenst zijn in de verschillende regio’s (de provincies en de rijkswateren) en wat daarbij de prioriteiten zijn. Het Strategisch Plan wordt opgesteld in het kader van de actualisatie van de Natura 2000 doelensystematiek en kan worden beschouwd als de opvolger van het doelendocument (ministerie van LNV 2006). Door Wageningen Environmental Research (WEnR) en Sovon Vogelonderzoek Nederland worden bouwstenen (een soort factsheets) ontwikkeld ten behoeve van dit plan. Deze bouwstenen worden opgesteld voor de habitattypen en soorten die op dit moment óf na de actualisatie deel uitmaken van de instandhoudingsdoelstellingen voor één of meer Natura 2000-gebieden. In deze bouwstenen wordt aangegeven wat de opgave is (per soort/habitattype) om te komen tot een landelijke Gunstige Staat van Instandhouding (GSvI), wat de drukfactoren zijn die het bereiken en/of behouden van de GSvI in de weg kunnen staan, en in welke regio’s kansen op verbetering liggen binnen en buiten Natura 2000-gebieden. Uit de informatie van de bouwstenen moet een duidelijk beeld naar voren komen over wat er nog moet gebeuren om de Europese natuurdoelen te realiseren en te bestendigen. In het voorliggende rapport wordt de methodiek voor de bouwstenen van de soorten van de Vogelrichtlijn beschreven.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/67