RapportBroedvogels van de Klutenplas in 2022: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut

Omslag Broedvogels van de Klutenplas in 2022: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut

Kern van de wettelijke taken van TenneT is dat zij de leveringszekerheid en de betrouwbaarheid van het net dient te waarborgen. Momenteel staat in de planning om 350 kilometer aan bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbindingen te bouwen, waarbij ongeveer 1.000 vakwerkmasten op land worden bijgeplaatst. TenneT werkt momenteel aan een integrale afweging voor de standaardisatie van vakwerkmasten. In het standaardisatieproces van hoogspanningsmasten spelen ook natuuraspecten een belangrijke rol. Hierbij wordt vooral gedacht aan de mogelijke effecten op vogels die (mogelijk) beïnvloed worden door het masttype en de daarbij horende positionering van de fase- en bliksemdraden. Voor de beoogde uitbreiding van het hoogspanningsnet worden drie masttypen voor de standaardisatie in overweging genomen: Hamerkop, Donau en Moldau. In dit kader heeft TenneT aan Sovon gevraagd om in beeld te brengen in hoeverre er een verschil te verwachten is in het risico op vogelaanvaringen en verstoring van vogels tussen (verbindingen met) de masttypen Hamerkop, Donau en Moldau, waarbij speciale aandacht uitging naar het vlieggedrag bij lijnen en de rol van de bliksem- en fasedraden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/02