RapportTapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2022

Download
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2022
Omslag Tapuiten in de Eierlandse Duinen  op Texel in 2022

Weinig vogelsoorten zijn in Nederland zo afhankelijk van open, droge duinhabitats als de Tapuit Oenanthe oenanthe. In het laatste kwart van de vorige eeuw is de soort als broedvogel sterk in aantal afgenomen. De belangrijkste vragen voor het onderzoek aan Tapuiten in de Eierlandse Duinen in 2022 waren: 1. Wat is het aantal aanwezige territoria, het aantal nesten en het broedsucces van de Tapuiten? Het vaststellen van het aantal uitgevlogen jongen per (succesvol) paar geeft aan of de populatie op eigen benen kan staan of zelfs als bron kan optreden voor andere populaties in de omgeving (‘source’), of dat er aanvulling vanuit andere populaties nodig is om de aantallen op peil te houden (‘sink’). Hiertoe wordt het broedsucces in de Eierlandse Duinen in 2022 vergeleken met het broedsucces in voorgaande jaren en met referentiegebied de Noordduinen bij Den Helder. 2. Wat is de conditie van nestjonge Tapuiten, en hoe verhoudt zich deze met de conditie in voorgaande jaren en met de conditie van nestjonge Tapuiten in de Noordduinen? 3. Welk deel van de in 2021 geringde volwassen en jonge vogels keert in 2021 terug in het broedgebied als broedvogel, en hoe verhouden deze cijfers zich met de overlevingscijfers in referentiegebied de Noordduinen? Is er sprake van uitwisseling van gekleurringde individuen tussen beide populaties, en evt. met andere populaties in de omgeving?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/05