RapportAard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2022

Omslag Aard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2022

Westhoek behoort tot een van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen van doortrekkende en overwinterende watervogels in de Westelijke Waddenzee. Voor soorten als Bergeend, Pijlstaart, Kluut, Bonte Strandloper, Krombekstrandloper, Tureluur, Rosse Grutto, Wulp en Kokmeeuw ligt de kwelder als meest westelijke en dichtstbijzijnde hoogwatervluchtplaats langs de Friese Waddenkust gunstig ten opzichte van een belangrijk foerageergebied als de Ballastplaat. Wekelijkse tellingen in de zomer en nazomer laten zien dat het gemiddeld om ca. 70.000 vogels per telling gaat. De kwelder van Westhoek is vrij toegankelijk voor mensen, die vooral in de zomer en nazomer talrijk kunnen zijn. Dit zorgt voor de nodige verstoring van de overtijende vogels en dat wringt met de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen die behoud en verbetering van de kwaliteit van rust- en foerageergebieden voor niet-broedvogels moet garanderen. Een nulmeting, vooruitlopend op maatregelen om de mate van verstoring terug te dringen, bevestigde dit beeld. Eén van de deelprojecten in het meerjarige programma ‘Wij&Wadvogels’ is de ‘pilot dynamisch zoneren Westhoek’. In dit project wordt een pilot uitgevoerd waarin onderzocht wordt op welke wijze effectieve dynamische zonering vorm kan krijgen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/22