RapportVerstoringsonderzoek aan duinvogels langs de Woudweg in het Noordhollands Duinreservaat in 2021 - 2022

Omslag Verstoringsonderzoek aan duinvogels langs de Woudweg in het Noordhollands Duinreservaat in 2021 - 2022

In 2021 en 2022 is in opdracht van terreinbeheerder PWN onderzoek verricht aan mogelijke effecten van recreanten op een fietspad (de Woudweg) en enkele onverharde paden in het Noordhollands Duinreservaat tussen Egmond en Bergen aan Zee. De directe aanleiding hiertoe was de mogelijke toekomstige verlegging van een deel van de Woudweg, die een kans zou bieden voor een vergelijking van de situatie vóór en na verlegging. Hiertoe is de broedvogelbevolking van dit open duingebied beschreven met een territoriumkartering, maar daarnaast zijn diverse typen aanvullende waarnemingen verricht om na te gaan of er nu al aanwijzingen zijn voor een negatief effect van de weg of paden op verspreiding, gedrag en/of broedsucces van (voornamelijk) kleine zangvogels.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/23