RapportToelichting kansenkaarten beschermde soorten 2022

Download
Toelichting kansenkaarten beschermde soorten 2022

Provincies hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taken inzicht nodig in de locaties waar beschermde soorten voorkomen, wat hun leefgebied is en of het aantal individuen voldoende is om de soort ter plekke in stand te houden. Op het moment dat er veranderingen plaatsvinden in de fysieke leefomgeving mag dit niet ten koste gaan van deze planten en dieren. Dit noemen we de zorgplicht en is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). In de Wnb staan ook de plichten en taken van de bevoegde gezagen beschreven, bijvoorbeeld dat ze toezien op de zorgplicht. Provincies hebben dus om meerdere redenen locatie-gebonden informatie nodig over soorten. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) speelt hierin een belangrijke rol. Als de beschikbare informatie niet volledig is, bijvoorbeeld omdat minder intensief is waargenomen, en de gebruiker toch inzicht wil in het voorkomen van bepaalde soorten, dan is een kansenkaart het alternatief. Hiermee kan de kans op het voorkomen van een beschermde soort worden ingeschat. Ook laat de kansenkaart zien of een soort mogelijk meer voorkomt dan blijkt uit de waarnemingen die beschikbaar zijn in de NDFF. Om te toetsen of een werkzaamheid op een locatie soorten verstoord of schade toebrengt aan het leefgebied is in 2013 een ‘Effectenindicator soorten’ ontwikkeld. Voor de Omgevingswet is deze ‘Effectenindicator soorten’ omgebouwd tot de ‘Beschermde SoortenIndicator’ (BeSI). Voor locatie-gebonden soortinformatie werd tot nu toe vooral gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De ruwe locatie-gebonden informatie die hierin zit, is voor BeSI uitbereid met een flink aantal landsdekkende kansenkaarten. BeSI vraagt de gebruiker om een locatie en een (voorgenomen) werkzaamheid in te voeren. Vervolgens bepaalt BeSI, op basis van de kansenkaarten, welke beschermde planten- en diersoorten mogelijk aanwezig zijn en wat de verwachte negatieve effecten van de (voorgenomen) werkzaamheid daarop zijn. Van de uitkomsten ontvangt de gebruiker een rapport met daarin o.a. de mogelijk aanwezige beschermde soorten, een beschrijving van de leefgebieden, de gevoeligheid van deze soorten voor de effecten van de voorgenomen werkzaamheid en een zeer beknopt advies hoe met deze soorten rekening te houden. Het BeSI-rapport heeft een signalerende functie en is geen bindend advies. Het ontwikkelen van de kansenkaarten die aan de basis van BeSI liggen, is specialistenwerk. Dit rapport beschrijft de methode voor het maken van de kansenkaarten per soort. Behalve voor BeSI kunnen de kansenkaarten ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Hiertoe zullen de kansenkaarten ook in een aparte viewer ontsloten worden die los van BeSI te raadplegen is.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/39