RapportVoortgangsrapportage Wij&Wadvogels projectlocaties voor kustbroedvogels en weidevogels

Omslag Voortgangsrapportage Wij&Wadvogels projectlocaties voor kustbroedvogels en weidevogels

In het project Wij&Wadvogels zullen verschillende locatie- ingrepen worden uitgevoerd in het Waddengebied om de gebieden beter geschikt te maken voor (broed) vogels. Voor een goede evaluatie van de verschillende ingrepen en slaag- en faalfactoren is het belangrijk dat de uitgangssituatie wordt vastgelegd, en wordt nagegaan hoe het voorkomen van vogels zich verder ontwikkelt na de uitvoeringsfase. Deze rapportage beschrijft de uitgangssituatie van de 12 projectgebieden. Omdat per gebied verschilt hoe de werkzaamheden gevorderd zijn worden T0 (situatie vóór de ingreep) en T1 (situatie ná de ingreep) beide gebruikt.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/37