RapportAantallen en verspreiding visetende broedvogels in het Nederlandse Waddengebied in 2022

Omslag Aantallen en verspreiding visetende broedvogels in het Nederlandse Waddengebied in 2022

In de periode 2020-2026 wordt in het Waddengebied het project Wij&Wadvogels uitgevoerd. Het doel van dit project is om in de Waddenzee de omstandigheden te verbeteren voor vogels en en eventuele verstoring door recreanten in goede banen te leiden. De vogeldoelen richten zich mede op leefgebieden van doortrekkers en overwinteraars, maar met nadruk ook op (kust)broedvogels, waarvan de populaties in het Waddengebied het meest onder druk staan. Als onderdeel van dit project wordt meer kennis verzameld over het (foerageer)gedrag van enkele soorten, waaronder Visdieven (Manche et al. 2022). Bij deze soort zijn er zowel in 2021 als 2022 individuen uit verschillende kolonies in het Waddengebied voorzien van gps-zenders om inzicht te krijgen in hun ruimtegebruik en foerageergedrag.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/33