RapportProvinciale factsheets Houtduif

Download
Provinciale factsheets Houtduif
Omslag Provinciale factsheets Houtduif

Deze factsheets beschrijven de staat van instandhouding van de Houtduif op provinciaal niveau. De Houtduif komt verspreid over heel Nederland voor, maar heeft (zowel als broedvogel en niet-broedvogel) een nadrukkelijke voorkeur voor de hogere zandgronden. In zeer open gebieden ontbreekt de soort nagenoeg (grote delen van Friesland, delen van Noord-Holland, Groningen en Flevoland), net als in de grote aaneengesloten bosgebieden (onder andere de Veluwe). De dichtheden zijn het hoogst in kleinschalig agrarisch cultuurland en stedelijk gebied. De in Nederland broedende Houtduiven zijn voornamelijk standvogels, een deel trekt weg in zuidwestelijke richting. De trekbaan van vogels uit Fenno-Scandinaviƫ en Duitsland richting Frankrijk en het Iberisch Schiereiland grenst aan Oost-Nederland en een deel van deze noordelijke populatie overwintert in Nederland. De dichtheden in de winter worden deels bepaald door het voedselaanbod (eikels, beukennootjes etc.) en kan daardoor jaarlijks sterk wisselen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)