RapportProvinciale factsheets Wilde Eend

Download
Provinciale factsheets Wilde Eend
Omslag Provinciale factsheets Wilde Eend

Deze factsheets beschrijven de staat van instandhouding van de Wilde Eend op provinciaal niveau. De Wilde Eend is één van de talrijkste watervogels in Nederland en het gehele jaar aanwezig. De broedpopulatie wordt in het najaar en de winter aangevuld met vogels uit Fenno-Scandinavië, de Baltische Staten en Noordwest-Rusland. De Wilde Eend is een habitatgeneralist, wat betekent dat ze niet kritisch is ten aanzien van het habitattype waarin ze leeft. Wilde Eenden nestelen in uiteenlopende habitats, doorgaans echter wel bij of op korte afstand van water. Het gaat hierbij om vrijwel alle watertypen (maar wel met een voorkeur voor zoete wateren), zolang ze maar ondiep zijn, niet stromen en enige oeverbegroeiing hebben. Landelijk gezien bevinden de grootste aantallen broedparen zich in waterrijke polders en moerassen in de laaggelegen delen van Nederland. Het dieet vertoont een grote verscheidenheid en omvat in de broedtijd zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Buiten het broedseizoen komt de Wilde Eend voor in zowel zoete als zoute wateren, variërend van estuaria tot kanalen en grachten in stedelijk gebied. De grootste aantallen worden aangetroffen in estuaria, op grote meren en plassen, langs rivieren en in moerasgebieden. Buiten de broedtijd is zijn voedsel vooral plantaardig.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)