RapportLandelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2023

Download
Landelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2023
Omslag Landelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2023

Als onderdeel van het reguliere Meetnet Watervogels worden jaarlijks alle beschikbare meldingen van Rosse Stekelstaarten, één van de vogelsoorten die is opgenomen in de EU-exotenverordening, uit watervogeltellingen en losse waarnemingen op een rij gezet. De belangrijkste gebieden voor de soort vallen echter deels buiten de reguliere monitoringgebieden en de interpretatie van losse waarnemingen is een te wankele basis voor een gedegen monitoring. Bovendien stelt een aanzienlijk deel van de waarnemers hun waarnemingen van deze soort, vanwege de gevoeligheid die bestaat rondom eventuele bestrijdingsmaatregelen, niet meer beschikbaar aan de Nationale Databank Flora en Fauna. Hierdoor is het beeld van de aantallen en trends onvolledig. Voor een betrouwbare trend en een scherp beeld van de aantallen en verspreiding is daarom aanvullend gericht veldonderzoek nodig. In de winters van 2010/2011, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019 en 2021/2022 hebben wij om die reden gerichte landelijke tellingen van de Rosse Stekelstaart uitgevoerd. In 2022 is besloten om de telfrequentie op te voeren naar eenmaal per jaar. In deze rapportage worden de resultaten van de telling uit december 2023 gepresenteerd.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2024/10