RapportVoorstel voor maatregelen ten behoeve van behoud broedgebied Veldleeuwerik in Park Vliegbasis Soesterberg

Omslag Voorstel voor maatregelen ten behoeve van behoud broedgebied Veldleeuwerik in Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg is van grote betekenis als broedgebied voor de Veldleeuwerik, die zich in een ongunstige staat van instandhouding bevindt. Door de nieuwe woonwijk en de ontwikkeling van een netwerk van (fiets)paden op de vliegbasis komt de broedpopulatie in het gebied evenwel onder druk. Ten gevolge van ruimtebeslag en verstoring zal de omvang en de kwaliteit van het broedgebied afnemen. Zonder maatregelen om deze effecten te beperken of te voorkomen zullen naar verwachting ca. 56 van de ca. 229 aanwezige territoria verdwijnen (tabel S1). De Wet natuurbescherming staat een (verdere) verslechtering van de staat van instandhouding van de van nature in Nederland voorkomende vogelsoorten waaronder de Veldleeuwerik niet toe. Dit betekent dat de afname van de omvang en de kwaliteit van het broedgebied op Park Vliegbasis Soesterberg, het belangrijkste provinciale bolwerk, in beginsel niet is toegestaan. De provincie Utrecht heeft in de hoedanigheid van mede-initiatiefnemer voor de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen in februari 2018 een expertmeeting georganiseerd over de mogelijkheden om nadelige effecten van de ruimtelijke ontwikkelingen op de broedpopulatie van de Veldleeuwerik te voorkomen of te beperken. Op basis van de resultaten van de expert meeting en eerdere studies over dit onderwerp heeft de provincie vervolgens Sovon Vogelonderzoek Nederland en Van den Bijtel Ecologisch Onderzoek verzocht om een advies op te stellen over de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen in Park Vliegbasis Soesterberg, teneinde de populatie indien mogelijk op het huidige niveau te houden, en er in ieder geval voor te zorgen dat er geen negatieve invloed op de staat van instandhouding optreedt. Met het voorliggende rapport wordt daarin voorzien. Allereerst is de mitigatie- en compensatieopgave nader geconcretiseerd. Vervolgens zijn clusters van maatregelen in beeld gebracht waarin is ingegaan op de beoogde resultaten, de onzekerheden daarbij en de periode waarin de beoogde kwaliteitsverbetering of de biotoopontwikkeling is gerealiseerd. De maatregelen hebben betrekking op het fietspad ten westen van de nieuwe woonwijk, het utilitair fietspad en wandelpad (Wethouder Lemmenpad) met verbinding naar het Nationaal Militair Museum ten noordoosten van de nieuwe woonwijk, een bundeling van maatregelen in het oosten van het gebied (afdekken verharding, bekalken of wellicht licht bemesten van de aldaar verzuurde bodem, het verwijderen van bos) en een pakket aan maatregelen in het noordwesten van het gebied (gedeeltelijk verwijderen of afdekken van asfalt, het verbinden van een kapvlakte met schraalgrasland door opslag te verwijderen). Voorts is kort ingegaan op maatregelen die achter de hand gehouden moeten worden zodat bij tegenvallers gewaarborgd wordt dat er niet alsnog een negatieve invloed op de staat van instandhouding van de Veldleeuwerik optreedt. Dat zou het geval kunnen zijn als de nadelige gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen wel maar de beoogde positieve gevolgen niet voldoende (snel) optreden. Met de beschreven maatregelen kan de mitigatieen compensatieopgave binnen het Park Vliegbasis Soesterberg (nagenoeg) gerealiseerd worden (tabel S2).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2018/20