RapportOnderzoek naar de relatie tussen bodemdaling en kans op overstroming van kwelderbroedvogels op Ameland

Omslag Onderzoek naar de relatie tussen bodemdaling en kans op overstroming van kwelderbroedvogels op Ameland

In 1986 is de gaswinning op Ameland-Oost gestart, waarna ook gestart is met de monitoring van een uitgebreide reeks abiotische en biotische parameters om zowel de bodemdaling als eventuele effecten daarvan op de morfologie en flora en fauna te volgen in de tijd. In deze rapportage gaan we in op de kans van overstroming van de nesten van kwelderbroedvogels door de effecten (bodemdaling) van de gaswinning.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/34