RapportGrutto's in Zuid-Holland in 2023

Zuid-Holland is een belangrijke provincie voor grutto’s, aangezien 15% van de Nederlandse populatie er jaarlijks broedt (www.sovon.nl). In het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 stelt de Provincie Zuid-Holland als doel om de gruttopopulatie in Zuid-Holland niet verder af te laten nemen na 2022. In 2027 zouden er 5% meer broedparen moeten zijn ten opzichte van 2013-2015 (Provincie Zuid-Holland 2019). De Provincie Zuid-Holland, terreinbeheerders, agrarische collectieven, boeren en vrijwillige weidevogelbeschermers werken samen om deze doelen te behalen, maar tot 2022 is de dalende trend niet gekeerd.

Er worden maatregelen genomen om het leefgebied van grutto’s, en andere vogels die broeden in graslanden, in natuurreservaten en agrarische gebieden te verbeteren. Zo worden er in natuurreservaten percelen afgeplagd om te vernatten, het waterpeil verhoogd en het graslandbeheer geoptimaliseerd voor steltlopers. Tegelijkertijd worden in agrarische gebieden afspraken gemaakt met boeren over onder andere uitgestelde maaidata, kruidenrijk grasland en aanleg van plas-dras percelen.

Vrijwilligers monitoren al jaren grutto’s in Zuid-Holland. Ze tellen het aantal paren, zoeken en beschermen nesten tegen stukmaaien en er zijn zogenaamde alarmtellingen om een indruk te krijgen van het broedsucces. Jaarlijkse monitoring is essentieel om de populatietrend te volgen, maar het geeft onvoldoende inzicht in de knelpunten. Wat zijn de knelpunten? En aan welke knoppen moeten we draaien om het tij te keren?

Uitgever
Camilla Dreef (Amsterdam)
Rapportnr
2023-02