RapportGeactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang

Omslag Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang

Ten behoeve van de bescherming van leefgebieden van vogels vereist de Vogelrichtlijn dat lidstaten van de Europese Unie speciale beschermingszones (hierna: vogelrichtlijngebieden) aanwijzen. Verschillende ontwikkelingen sinds de eeuwwisseling, waaronder nieuwe kennis over belangrijke vogelgebieden in Nederland, maken het wenselijk om het overzicht van de ligging van belangrijke leefgebieden voor vogels te actualiseren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Sovon verzocht om aan de hand van verkennende doorrekeningen een actueel beeld te schetsen van de gebieden die op grond van de daarin aanwezige vogelaantallen in beeld komen voor een nadere beschouwing. Het gaat om het in beeld brengen van gebieden waar bepaalde vogelsoorten geregeld gebruik van maken in concentraties van (inter)nationaal belang. Daarom worden deze gebieden ‘concentratiegebieden’ genoemd. In dit rapport worden de feitelijke resultaten van de indicatieve doorrekeningen voor het in beeld brengen van de concentratiegebieden per relevante soort van de Vogelrichtlijn gepresenteerd. Deze concentratiegebieden hebben geen formele status. Ook de begrenzing van die gebieden is vooralsnog alleen indicatief bepaald. De verdere beoordeling en mogelijke doorwerking van de resultaten valt buiten de reikwijdte van dit rapport.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2024/13