Informatie per gebied

Wat zijn de belangrijke gebieden voor de verschillende vogelsoorten? Zoek per Natura 2000-gebied (voor zover aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn) of ander belangrijk vogelgebied in Nederland aantallen en trends voor broedvogels, doortrekkers en wintergasten.

Bekijk gegevens per gebied

Indexen en aantallen

Zijn soorten de afgelopen jaren voor- of juist achteruit gegaan? Landelijke index- en trendcijfers per meetnet zijn te bekijken in de onderstaande bestanden. De gegevens zijn vrij te gebruiken, mits vermelding van Sovon als bron.

Bekijk de indexen
De Ooievaar - foto: Harvey van Diek
Uitgelicht

De Ooievaar

De Nederlandse Ooievaars trekken deels weg, maar minstens een vijfde overwintert in eigen land. De wegtrek duurt van juli tot in oktober, met de meeste trek in augustus. Vaak zijn trekgroepen te zien van soms meer dan een honderdtal Ooievaars.

Alles over de Ooievaar

Vogels in Nederland

Dankzij de landelijke vogeltellingen beschikt Sovon over inzicht in de aantalsontwikkeling van Nederlandse vogelsoorten, hun verspreiding en de ontwikkelingen in voor vogels belangrijke gebieden, zoals Natura 2000-gebieden.

De informatie is gebaseerd op de meetnetten die Sovon Vogelonderzoek Nederland coƶrdineert in samenwerking met CBS en andere partijen. Het fundament van de monitoring wordt gevormd door het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), waar regionale en provinciale meetnetten op aanhaken. De monitoring wordt financieel mogelijk gemaakt door Rijk en provincies. De informatie op deze website wordt aangevuld met de door Sovon uitgevoerde atlasprojecten, waaronder Vogelatlas en LiveAtlas. De informatie worden ten minste jaarlijks geactualiseerd en is vrij te gebruiken mits de aanbevolen bronvermelding bij de grafieken en www.sovon.nl wordt overgenomen. Zie ook de toelichting met meer details over de weergegeven resultaten.

De soorten- en gebiedenpagina's kwamen mede tot stand met financiƫle steun van: