{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken

Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.160019105550548021805750 1993++~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.567659?545850? 200000
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.14525723517670245 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.511369692695734370 2000--
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.14915393121103243 2000++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.56509700139406350792010655 1993++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.502378721833248 2000~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.95567663160133 20000+
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.06760007 1995----
Ruffjaslapenseiz. max.1250201?283353? 1994--~