{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken

Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.191055505480218057505250 1993++~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.659?545849?? 200000
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.25723417771244183 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.3676907037333671258 2000~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.15393121104243145 2000++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.970013940635079201065514560 1993++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.235852163324861 2000--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.567663160133134 20000+
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.67600070 1995----
Ruffjaslapenseiz. max.201?283353?? 1994--~