{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen52462428?2 1990-~
Eurasian Bitternjabroedenparen0[1]1?25 1990-~
Mediterranean Gulljabroedenparen40176113200700525 1990++++
Purple Heronjabroedenparen148153166180184194 19900~
Savi's Warblerjabroedenparen[32]???[103]? 1999++
Sedge Warblerjabroedenparen????[860]? 1999-0Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.337184?251388673 2000++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. max.592544073603730652645136 1980+-
Gadwalljafoeragerenseiz. max.267729215297285371 2000~~
Great Egretjaslapenseiz. max.243192167168310227 2004++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.120000??? 2004----
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.634512621717537728 1989++0