RapportGanzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2021/2022

Download
Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2021/2022
Omslag Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2021/2022

Vrijwillige vogelaars en enkele professionals tellen maandelijks de in de provincie Zeeland aanwezige ganzen en zwanen. Dit rapport gaat in op het voorkomen van deze vogels in het seizoen 2021/2022, met een accent op het winterhalfjaar. Per soort wordt het voorkomen binnen en buiten de ganzenrustgebieden vergeleken. Na een lange periode waarin de aantallen van diverse soorten toenamen, overheerst nu een stabilisatie en bij Kleine Zwaan en Toendrarietgans zelfs een afname. Op (inter)nationale schaal zijn vooral de Zeeuwse populaties van de Rotgans, Brandgans en Grauwe Gans van belang.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2023/66